Gönüllü Aydınlatma Metni

Gönüllü Aydınlatma Metni

T.C.

BAĞCILAR BELEDİYESİ

GÖNÜL BAĞI PROJESİ GÖNÜLLÜ BAŞVURU AYDINLATMA METNİ

T.C. Bağcılar Belediyesi (Bundan böyle “Belediye” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir;

 

Bu kapsamda “Gönüllü Başvuru Formu”nu doldurmanız durumunda “Ad-soyad, TCKN, Cinsiyet, Uyruk, Mülkiyet Bilgisi, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Durum, Adres, Eğitim Bilgileri, Mesleki Bilgiler, Cep Telefonu, E-posta, Ev Telefonu, İş Telefonu, Üyesi Olunan Gönüllü Teşekküller, Tercih Edilen Çalışmalar” gibi kişisel verileriniz gönül bağı projesi faaliyetleri kapsamında gönüllü olarak başvurunuzun alınması, T.C. Kimlik Numaranızı vermeniz durumunda kimlik verilerinizin doğruluğunun kamusal sistemlerden teyit edilmesi, gönül bağı projesi gönüllülük faaliyetleri kapsamında tarafınız ile iletişim kurulması, tarafınızın proje faaliyetlerine katılımının sağlanması ve proje faaliyetleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c ve 5/2-f maddelerindeki sözleşmenin ifası ve belediyemizin etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesindeki kanunlarda öngörülmüş olma hukuki sebebine dayalı olarak yukarıda belirtilen kişisel verileriniz işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Belediye, gönüllü işlemleri ile sınırlı olarak işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar ile anket için hizmet alınan tedarikçiler, çeşitli organizasyon için ulaşım, konaklama ve biletleme şirketleri, gerekmesi durumunda birlikte çalıştığı dernekler ile (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla),Ayrıca tarafınızca izni verilmesi durumunda yapılan kampanyalar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ve iletişime geçilmesi amacıyla Sosyal Medya Tedarikçisi Şirketlere yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda veya Kişisel verilerinizin Belediye’nin haklarını savunması için paylaşılmasının zorunlu olması durumunda Yetkili Kamu Kurumları veya diğer üçüncü taraflar ile 6698 sayılı kanunun 5/2-e maddesindeki hukuki sebep uyarınca veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ


Belediye
 kişisel verilerinizi “Gönüllü Başvuru Formu”nu doldurmanız, gönüllülük işlemlerinizin yürütülmesi kapsamında ve tarafımız ile iletişime geçmeniz gibi durumlarda toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda kanuna uygun bir şekilde sınırlı süre muhafaza edilecek ve süresi sonunda imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Belediye’ye başvurarak;

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi ,No:97 34200   Bağcılar / İSTANBUL adresinden, “http://bagcilar.bel.tr/” internet sitesinden veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Belediye’mize iletmeniz durumunda, Belediyemiz, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Belediye, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “http://bagcilar.bel.tr/” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Belediye, tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.